Get Adobe Flash player

เว็บไซต์แนะนำ

เข้าชม...facebook

พระมหาสมชาย โชติญาโณ
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ปริญญาตรี [รัฐศาสตร์])

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี ฝ่ายเผยแผ่

สถานะเดิม
ชื่อ สมชาย นามสกุล เดชาหูม เกิดวันอังคารที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ ปีกุน

บิดาชื่อ นายแต้ม เดชาหูม มารดาชื่อ นางสมหมาย เดชาหูม ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

บรรพชา
วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด

ณ วัดจอมศรี บ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสิริปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจอมศรี บ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

อุปสมบท

วันอาทิตย์ที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา

ณ วัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิมลคุณาธาร (วรรณะ เหมโก อดึตเจ้าอาวาส)

วัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดกำแพง แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระเลิศรบ ปัญญาคโม

(ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูสิทธิชัยวัฒน์" เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)

วิทยฐานะ
สายสามัญ

พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย
อ.เมือง จ.นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แผนกธรรม

พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ น.ธ.ตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ น.ธ.โท สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม

แผนกบาลี

พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ ป.๑-๒ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ ป.ธ.๓ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ ป.ธ.๔ สำนักเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ ป.ธ.๖ สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

การศึกษาพิเศษ กำลังศึกษาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

ความชำนาญการ สอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕–ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดชัยฉิมพลี
พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๘ เป็นกรรมการควบคุมการสอบนวกะภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๖–ปัจจุบัน เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบ
วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘–ปัจจุบัน เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นครูสอนพระนวกะภูมิ ประจำวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาจารย์สอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่อุบาสก-อุบาสิกาผู้มาถือศีลอุโบสถประจำ
ทุกวันอุโบสถ (วันพระ)
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

งานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๕ อบรมเพิ่มความรู้การแสดงธรรม ผ่านการอบรมเป็นพระนักเทศน์ ณ วัดประยุร
วงศาวาส กรุงเทพฯ ได้นำหลักธรรมไปเผยแผ่แก่ผู้สนใจในการประพฤติธรรม
อยู่เป็นประจำ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งทุน/เพิ่มทุนการศึกษานักเรียน โดย..
จัดตั้งกองทุนและแจกทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ปี ๑๐ ทุน
เป็นกรรมการประชุมอบรมพระนวกะ เขตบางแค ตามโครงการคณะสงฆ์กรุงเทพฯ
ณ วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพฯ

 


 

.

เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี

พระครูสิทธิชัยวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี