Get Adobe Flash player

เว็บไซต์แนะนำ

เข้าชม...facebook

พระมหาสุวิทย์ สุจิตฺโต
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศศ.บ รัฐศาสตร์)
อาจารย์ใหญ่
สำนักเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถานะเดิม
ชื่อ สุวิทย์ นามสกุล ปัญญาดิษฐ์ เกิดวันอังคารที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ บิดาชื่อนายทอง ปัญญาดิษฐ์ มารดาชื่อนางบัวจันทร์ ปัญญาดิษฐ์ ณ บ้านเลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๕ บ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

บรรพชา
เมื่อวันพุธที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง (อายุ ๑๔ ปี) ณ วัดเนินพระเนาวนาราม ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
พระอุปัชฌาย์ พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (บุญส่ง โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดเนินพระเนาวนาราม


อุปสมบท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน เวลา ๐๕.๕๕ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
พระกรรมวาจารย์ พระครูโสภณเจติยาทร (สุรพล สุรพโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาบุญสวน ฐานวโร วัดพระธาตุพนม

 

วิทยฐานะ
สายสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๒ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านจาร จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) โรงเรียนพณิชยการสยาม
เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง กรุงเทพฯ
การศึกษาปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ น.ธ.ตรี วัดเนินพระเนาวนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ น.ธ.โท วัดเนินพระเนาวนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ น.ธ.เอก วัดพระธาตุพนม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ ป. ๑-๒ วัดเนินพระเนาวนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ ป.ธ.๓ วัดหนองกุง สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ ป.ธ.๔ วัดศาลาครืน สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ ป.ธ.๕ วัดศาลาครืน สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ ป.ธ.๖ วัดพระธาตุพนม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ ป.ธ.๗ วัดมหาธาตุิ์ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้ ป.ธ.๘ วัดราชคฤห์ สำนักเรียนคณะเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ ป.ธ.๙ วัดราชคฤห์ สำนักเรียนคณะเขตธนบุรี กรุงเทพฯ


การศึกษาพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้จูฬอาภิธัมมิกะตรี วัดเนินพระเนาวนาราม จ.หนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบไดูุ้จูฬอาภิธัมมิกะโท วัดเนินพระเนาวนาราม จ.หนองคาย
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๑ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จวิชาการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๐


งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน ของกรมการศาสนา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากสมเด็จพระสังฆราชฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดเนินพระเนาว์ จ.หนองคาย
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นครูสอนพระปริัยัติธรรมแผนกบาลี วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ เป็นครูสอนพระปริยัิติธรรมแผนกบาลี วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นครูสอนวิชาจริยะและพระพุทธศาสนา ร.ร.วัดช่างเหล็ก และ ร.ร.วัดเรไร
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัศาลาครืน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ เป็นเลขานุการสำนักเรียนคณะเขตธนบุรี วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนคณะเขตธนบุรี วัดราชคฤห์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดชัยฉิมพลี
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดชัยฉิมพลี
พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สังกัดแม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


งานการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดศาลาครืน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ เป็นเลขานุการสำนักเรียนคณะเขตธนบุรี วัดราชคฤห์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนคณะเขตธนบุรี วัดราชคฤห์ เขตธนบุรี กรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


งานการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาครืน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เป็นคณะผู้ปฏิบัติำงานตรวจการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดราชคฤห์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


งานพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (พระคู่สวด) ประจำวัดเนินพระเนาว์ จ.หนองคาย
พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔ เป็นวิทยาอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๓ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนวัดราชคฤห์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (พระคู่สวด) ประจำวัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหัวหน้าวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ วัดบ่อชะเนง จ.อำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประธานเปิดสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแกใน กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นกรรมการจัดสอบธรรมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน เ็ป็นพระอนุสาวนาจารย์ (พระคู่สวด) ประจำวัดชัยฉิมพลี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๑๓

 


 

.

ตราสำนักเรียน

ผู้บริหารสำนักเรียน

พระครูสิทธิชัยวัฒน์
เจ้าอาวาส
เจ้าสำนักเรียนวัดชัยฉิมพลี

 

พระมหาสุวิทย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙
อาจารย์ใหญ่
สำนักเรียนวัดชัยฉิมพลี