Get Adobe Flash player

เว็บไซต์แนะนำ

เข้าชม...facebook

โผเจ้าคุณ 55 คลอดแล้ว 

   
ที่ ชื่อ วัด ตั้ง-เลื่อนเป็น
01 พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ พระพรหมบัณฑิต
02 พระเทพโมลี (ธ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ พระธรรมปาโมกข์
03 พระเทพญาณโมลี วัดขันเงิน ชุมพร พระธรรมโกศาจารย์
04 พระราชโมลี วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ พระเทพวิสุทธิโมลี
05 พระราชวิมล วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ พระเทพวิมลมุนี
06 พระราชกิตติเมธี วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี
07 พระราชพิพัฒนาทร  (ธ) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ พระเทพวิมลญาณ วิ.
08 พระราชปัญญามุนี วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ พระเทพรัตโมลี
09 พระราชปริยัติเมธี วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์
10 พระราชปริยัตยาทร วัดมหาชัย มหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์
11 พระราชพิพัฒนาภรณ์ วัดทรายขาว สงขลา พระเทพญาณโมลี
12 พระราชสิทธิโมลี  (ธ) วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พระเทพกิตติวิมล
13 พระศรีสุธรรมเมธี วัดเวฬุวัน ยะลา พระราชปัญญามุนี
14 พระศรีวิสุทธิเมธี วัดสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี พระราชปริยัติเมธี
15 พระศรีปทุมเมธี วัดเขียนเขต ปทุมธานี พระราชกิตติเมธี
16 พระโสภณวิหารการ วัดโพธิ์ชัย หนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์
17 พระวิจิตรพิพัฒโนดม วัดท่าไม้แดง ตาก พระราชวิทยาคม
18 พระสิทธิธรรมธาดา วัดสระเกศกรุงเทพฯ พระราชธีรคุณ
19 พระวิเชียรกวี วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ พระราชมังคลาจารย์
20 พระศรีสมโพธิ วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ พระราชพิพัฒนาภรณ์
21 พระศรีศาสนวงศ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ พระราชโมลี
22 พระปริยัติเมธี  (ธ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ พระราชสิทธิโมลี
23 พระพิมลภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน วิ.
24 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พระราชภัทรญาณ วิ.
25 พระอมรมุนี  (ธ) วัดวิชิตาราม รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา พระราชสารมุนี
26 พระสุนทรพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา พระราชพุทธิวิเทศ
27 พระกิตติวิมลเมธี  (ธ) วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา พระราชกิตติวิมล
28 พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ.5) วัดกลางเหนือ อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม พระสมุทรธรรมคณี
29 พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง ป.ธ.5) วัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี
30 พระครูสิริธรรมรักขิต (บังคม ป.ธ.5) วัดบางปรือ อ.เมืองตราด จ.ตราด พระบุรเขตธรรมคณี
31 พระครูระณังค์คณารักษ์ (ขจร ป.ธ.4) วัดสุวรรณคิรีวิหาร อ.เมือง จ.ระนอง พระระณังคมุนีวงศ์
32 พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม ป.ธ.4) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
อ.เมือง จ.ลำปาง
พระจินดารัตนาภรณ์
33 พระครูมหานคราภิรักษ์ (สมคิด ป.ธ.4) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
พระนครศรีอยุธยา
พระญาณไตรโลก
34 พระครูปริยัติกิจสุนทร (นิคม ป.ธ.3) วัดสว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์
35 พระครูโพธานุรักษ์ (พรมมา) วัดศรีสว่างบรมสุข อุดรธานี พระโสภณธรรมาจารย์
36 พระครูพิทักษ์คณานุกิจ (สว่าง) ธ. วัดศรีหมากแข้ง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พระจันโทปมาจารย์ วิ.
37 พระครูสุนทรนิมมานการ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ
38 พระครูมงคลรัตนวัฒน์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนานาม
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
พระวิสิฐคณาภรณ์
39 พระครูอรุณกิจโกศล (จำรัส) วัดแจ้ง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พระมงคลทีปาจารย์
40 พระมหามนัส ป.ธ.7 วัดเอก อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พระสิริพัฒโนดม
41 พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร) วัดท่าพระเจริญพรต
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พระนิโรธรักขิต
42 พระครูโพธิชยาภิรักษ์ (ทวี) ธ. วัดกระทุ่มปี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พระสิงหคณาจารย์
43 พระครูวิสุทธิสารโสภิต (หัตไทย) วัดลุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง พระโบราณพิทักษ์
44 พระครูสิริคุณสาทร (คุณากร ป.ธ.3) วัดนาคกลาง บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระมงคลวรญาณ
45 พระมหาสนอง ป.ธ.9 วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพฯ พระศรีศาสนวงศ์
46 พระมหาทองดี ป.ธ.9 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระปิฎกเมธี
47 พระมหาพนมพร ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม พระศรีวิสุทธิเมธี
48 พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์
(ประสาร ป.ธ.6) ธ.
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ พระปริยัติเมธี
49 พระครูศรีบุญญาคม (บุญสม ป.ธ.6) วัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระวิสุทธิบุญญาคม
50 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์
(นนทพันธ์ ป.ธ.5)
วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระวิมลมุนี
51 พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.
52 พระครูโสภณสารธรรม (สุชิน ป.ธ.3) ธ. วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ พระกิตติวรประสาทธน์
53 พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ (ณัฐกร ป.ธ.3) วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล
54 พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ (อัมพร ป.ธ.3) ธ. วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระกิตติวิมล
55 พระครูอรุณธรรมานุวัตร (ต่อศักดิ์ ป.ธ.3) วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระศากยปุตติวงศ์
56 พระครูพุทธิสารสุนทร (บุญกู้) ธ. วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ พระพุทธิสารเถร วิ.
57 พระครูสรวุฒิพิศิษฏ์ (เฉลียง) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระสรภาณกวี
58 พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สมทรง) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระอรรถกิจโสภณ
59 พระครูศรีศาสนกิจ (ไพโรจน์ ป.ธ.9) ธ. วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระศรีธรรมวงศาจารย์
60 พระครูธีรสารปริยัติคุณ (เดช ป.ธ.3) ธ. วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ กรุงเทพฯ พระพุทธิสารโสภณ
61 พระครูโสภณวรกิจ (บรรจง) วัดเอี่ยมประชานิมิต จ.สมุทรปราการ พระมงคลสีลคุณ
62 พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พิศิษฐ์) ธ. วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา พระโพธิญาณรังสี วิ.
63 พระครูนิโครธรรโมภาส (ลาภ) วัดนิโครธาราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย พระนิโครธธรรมธาดา
64 พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (วสันต์ ป.ธ.5) วัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา พระสิทธิธรรมวิเทศ
65 พระมหาเหรียญ ป.ธ.4 วัดอานันทเมตตยาราม สิงคโปร์ พระปัญญาธรรมวิเทศ
66 พระครูวิฑูรธรรมกิจ (ย้อย) ธ. วัดพุทธรังษีสแตนมอร์ นิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย พระวิเทศธรรมญาณ

 

 ที่ท่่่า่ดกห่ด่หกดว

     อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน 

13 พฤ ศจิกายน2555  

   

.

เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี

พระครูสิทธิชัยวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี